A tudat erői


Hogyan segítenek a kéztartások az önfejlesztésben?

Gesztusaink visszatükrözik gondolatainkat, érzéseinket, a kézmozgások árulkodnak a karakterről, a dolgokhoz való hozzáállásról. A kéztartások nemcsak belső érzéseket fejeznek ki, hanem maguk is különböző lelki minőségeket alakítanak ki. Általuk nemcsak a szenvedés enyhíthető, hanem szellemi és lelki képességek is megszerezhetők. Nyugalmat, harmóniát, Istennel való egységet segítenek elő.

A mudrák a meditáció különböző pillanatait, minőségét és mélységét is segítik. A buddhisták a mudrákat mant-rákkal és mandalák megjelenítésével együtt hajtják végre. Doktrínáik szerint a mudra, mantra, mandala képviseli a testet, a beszédet és az elmét.
Mindazt, ami önkiteljesítésünkhöz, önmegvalósításunkhoz, spirituális fejlődésünkhöz nélkülözhetetlen önma-gunkon belül találjuk. Az üdvözülés nem kívülről jön, hanem belülről. A kínai és a zsidó bölcsek egyöntetűen állították, hogy a 10 ujj össze van kapcsolva a szívvel. A kéz a szívvel összekötve segít a felemelkedésben, a tudat kiterjesztésében, és megmutatja: 

- a láthatatlan erők és intelligenciák létezését
- az Isteni Energia mindenütt-jelenvalóságát, mindenhatóságát, mindentudását
- más dimenziók és valóságok létezését
- minden élet azonosságát
- hibáink dualisztikus észlelését
- a Szellem boldog természetét, az Isteni Öntudat világosságát
- a lélek különféle hatalmait
- az idő és a tér illúzióját
- a lélek születési előjogait (egészség, nyugalom, jólét, öröm)
- az Isteni Szeretet erőteljes természetét
- az Isteni minőségek Énbe áramlását
- a fizikai test tiszavirág életű természetét
- a lélek valóságát
- minden érzékelő élet szentségét
- az erkölcs fejlődéshez nélkülözhetetlen szükségességét.

A jógik a misztikus kézgesztusokat arra használták, hogy finom (éterikus, asztrális, pszichomentális és mentális) energiákat összpontosítsanak, és a kézszimbólumokon keresztül behangolt többdimenziós entitásoktól (istenek-től) pszichés védelmet, mágikus képességeket (siddhiket), spirituális tanításokat nyerjenek (vagy ruházzanak át).

A mudrák, mantrák, ászanák, bandhák, légzőgyakorlatok, a légzés- és figyelemirányítás, a vizualizációs techni-kák kombinálásával megvalósítható az indrija-pratjáhára (érzékek irányítása), a prána-pratjáhára (életerő irányítása), a karma-pratjáhára (cselekvések, életmenet irányítása) és a mano-pratjáhára (a majától független valódi gondolatok és érzések irányítása) a tudat elmélyítésén és kitágításán, a lelki rezdülések lecsendesítésén és a felfokozott észlelésen keresztül.

A felsorolt jógapraxis minden egyes eleme, a test, a lélek és a szellem ismétlődő pózai külön-külön is képesek az agytörzsi területek által a tudat finomhangolására, az éterikus, pszichikai és mentális régiók frekvenciahangolá-sára- és szabályozására, a berögzült negatív pszichoenergetikai és pszichomentális minták eltávolítására, a testi-lelki-szellemi hajlékonyság, rugalmasság megteremtésére, új tulajdonságok, képességek, gondolati programok kialakítására.

A mudrák állandó gyakorlásával elérhető a test és az elme teljes átalakítása, újjászületése, az öntudat kibővülése, amit a misztériumiskolában a főnixmadárral szimbolizáltak.
A kéztartások felébresztik a kozmikus energia három minőségét képviselő kundalini, chi kundalini és para kundalini energiákat, amelyek az ember öntudatának átalakításával pszichomágikus képességeket (siddhiket) teremtenek. 

Ezek a Tudat Erői:
extra testi erő, fizikális állóképesség,
test teljes sejtszintű megújítása,
élvezetek feletti uralom, 
rendkívüli dolgok megszerzése,
mások feletti hatalom, 
mások vonzásának képessége, 
az érzékszervek észlelési tartományainak kibővülése (tisztánhallás, tisztánszaglás, tisztánlátás, tisztántapintás, tisztánízlelés), 
szellemi vezetőtől származó üzenet észlelésének képessége,
Magasabb Éntől származó üzenet észlelésének képessége,
távolba látás,
harmadik szemmel látás (aura, energiamezők látása, energiablokkok nyitott szemmel történő észlelése, más dimenzióbeli lények észlelése),
telepátia (gondolatátvitel, gondolatüzenet),
telekinézis (tárgyak mozgatása akaraterő, koncentráció által),
intuíció felerősödése (mások lelki rezdüléseinek, szándékainak megérezése; folyamatosan áradó megérzések),
kreativitás fokozódása (alkotási vágy, rendkívüli gondolatáramlás és gondolatgazdagság),
szimbólumok nyelvének megismerése,
lelki tulajdonságok, képességek rezgési frekvenciáinak, frekvenciamintáinak vizuális megjelenítése, érzések, képességek rezgésképletének ismerete; az ezeket behangoló – velük alaprezonanciában 
álló – mantrák kiejtésének, hangszínének tudása,
teleportáció (saját testünk más helyre juttatása),
a közös tudatmezőben (Akasha) tárolt információk becsatornázása; közvetlen hozzáférés az összes múlt-jelen-jövőbeli tapasztalatot tartalmazó információs tárházhoz,
bármely állapot előidézésének hatalma minden dimenzióban,
asztrálutazás, testelhagyás, dimenziók közötti utazás,
levitáció (lebegés),
gyógyító erők birtoklása, áramoltatása,
jövő eseményeinek képszerű látása, jövőbelátás, médiumi képességek,
előző életekre visszaemlékezés,
anyag és lélek közötti átmenet megismerése,
parányivá, atomméretűvé válás, 
súlytalanná válás, 
hatalmassá válás, 
más test, forma felvétele. 

Kozmikus tudategyesüléssel járó képességek:
a test átalakításának képessége, jövőbelátás, tisztánérzés, térbeli korlátozatlanság, térmegváltoztatás képessége, egy időben több helyen levés;
tisztánlátás, tisztánhallás, cselekedetekkel szembenálló akadályok megsemmisítése, elemekkel szembeni sebez-hetetlenné válás;
előző életekre emlékezés, levitáció, megnyilvánulások mögött rejlő szimbólum-kapcsolatok uralása;
dolgok összetétele, megjelenése, eltűnése feletti uralkodás; a természet törvényein való uralkodás, végtelen kicsinnyé válás, kiterjedésbeli megnagyobbodás;

A megismerésre vonatkozó erők:
mindent beteljesítő bölcsesség, a gondolatok fegyelmezése, a tudatosság áthelyezése a kozmikus intuíció által;
a megkülönböztetés bölcsessége a gondolatok megtisztítása, az inspiráció által;
tükörszerű bölcsesség a fantázia és a megérzés által;
az egyenlőség bölcsessége, a bölcsesség növelése tapasztalat által;
A kéztartások felélesztik a kéz gyógyító és varázslatos erőit. Az ujjhegyek csakráinak életre keltése megköny-nyíti a kozmikus erők szabad kifolyását és beáramlását, az asztromentális okkult tevékenységek végzéséhez nélkülözhetetlen manifesztációs mezőhöz kapcsolódás (ezáltal a teremtés) lehetőségét. 

Speciális mudrákkal elérhetők a ma még hihetetlennek tűnő képességek:
- a lineáris idővonal-szemléletből egy új időkapszulába kerülés – 10 élet megélhetésének lehetősége egyszerre;
- fokozott tudatosság, agyszinkronizáció, 100 %-os agykapacitás;
- telepatikus képességek kialakulása, teljes globális kapcsolat megléte az emberi közösséggel;
- az adam kadmon-i mag, a galaktikus ember aktiválása – univerzális tudat;
- teljes DNS-aktiválás, a DNS 12 szálának, a DNS-fa 24 részének aktiválása, teljes fénytest aktiválás.
- genetikai kód megismerése;
- teljes körű hozzáférés a 4 elemhez, megnyilatkozás, manifesztálódási lehetőség a 4 világ mindegyikében;
- a dimenziókban megnyilvánuló rezgő világ csatornáinak (hullámhosszainak) ismerete, elmélyedés a rezgésóceán áramlataiban;
- nagy gyógyító mesterek, guruk, dévák gyógyító erejének mozgósítása;
- teljes körű hozzáférés a fizikai test, lélek, isteni szikra, szellem 12 fénytestéhez;
- minden-egységben létezés;
- lelki és testi bőség, a vallás és filozófia tantételeinek, a világ törvényeinek teljes megértése;
- megértése annak, hogy mi az ember célja a Földön.
A Gheranda-Samhita úgy tartja, hogy a napi rendszerességgel végzett kéztartások lelki gyakorlatokkal kombi-nálva az általános egészségi állapot javulása és a megfiatalodás mellett az ember élő istenné való átváltozását eredményezik.


Forrás: Késmárki László: Önfejlesztő kéztartások Ankh Kiadó 2016.

Aktuális oldások és tanfolyamok programja az alábbi linken megtekinthető: Kövess bennünket instagrammon is: https://www.instagram.com/utmutatoaleleknek/


Könyveimről információkat itt találsz: https://elozoeletek.blogspot.com/2019/08/konyvinformaciok.html

Megjegyzések