Adatkezelési tájékoztató

IMPRESSZUM 

elozoeletek.blogspot.com oldalt üzemeltető cég adatai:  

Elijah Betéti Társaság 
székhelye: 8000 Székesfehérvár
cégjegyzékszám: 07-06-015664  
nyilvántartó hatóság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
adószám: 24729983-1-07
képviselő: Guzsik - Mohácsi Viktória 
email cím: aloeviki@gmail.com 


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 


I. Bevezetés

Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy meghatározza a http://elozoeletek.blogspot.com online felület és az Elijah Betéti Társaság adatkezelő - továbbiakban: Adatkezelő - által vezetett nyilvántartások és adatbázisok felhasználásának törvényes rendjét, valamint az adatvédelem elveinek, az információs önrendelkezési jognak és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését. 

Az Adatkezelő jelen jogi közlemény tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el, és kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. 
Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: 


II. Az Adatkezelő adatai

Elijah Betéti Társaság 
székhelye: 8000 Székesfehérvár 
cégjegyzék:  07-06-015664  
adószám:  24729983-1-07
képviselő:  Guzsik - Mohácsi Viktória 
emali cím:  aloeviki@gmail.com


III. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”) 
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”) 
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”) 
 • 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: „Pp.”) 
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: „Eker. tv.”); 
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: „Grt.”). 

IV. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezésük

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 
 • nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 
 • címzett:  az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 
 • érintett tiltakozása: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • adatvédelmi incidens:  a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.


V. A személyes adatkezelés elvei
5.1.
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); 

5.2.
A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”); 

 5.3.
A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”); 

5.4.
A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”); 

5.5.
A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”); 

5.6.
A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”). Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).5.7.
Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbítható vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adható át, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

VI. A személyes adatok kezelése 
6.1.
Adatkezelő adatkezeléseit az érintettek önkéntes hozzájárulásán vagy törvényi felhatalmazás alapján végzi. 
Az Érintettel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes-e vagy kötelező. 
Adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek részére elérhetővé teszi azzal, hogy  honlapján, székhelyén, rendezvényein közzéteszi, valamint az Érintettek részére a hozzájárulás kérése előtt ismerteti. Az Érintett az adatkezelési szabályok ismeretében nyilatkozik az adatkezelési tudomásul vételéről, illetve adja hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. 
Az Érintettet – egyértelműen és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 
A tájékoztatás – különösen statisztikai vagy tudományos célú adatkezelés esetén – megtörténhet az adatgyűjtés tényének, az érintettek körének, az adatgyűjtés céljának, az adatkezelés időtartamának és az adatok megismerhetőségének mindenki számára hozzáférhető módon történő nyilvánosságra hozatalával, ha az egyénre szóló tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalan költséggel járna. 
Önkéntes hozzájárulás esetén az érintett bármikor kérhet tájékoztatást a kezelt adatok köréről, illetve azok felhasználásának módjáról, továbbá visszavonhatja hozzájárulását, kivéve meghatározott esetekben, amelyekben jogszabályi kötelezés alapján folytatódik az adatkezelés - ilyen esetekben az Adatkezelő tájékoztatást nyújt az adatok további kezeléséről az Érintett részére. 
Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

6.2.
Adatkezelő vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvein és gyakorlatán, ezekről a változásokról előzetesen értesíti az Érintetteket. A változtatásokat fel kell tüntetni az Adatkezelő honlapján is. Az adatkezelésnek mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot kell tükrözniük.

6.3.
Az Adatközlő köteles minden megadott adatot legjobb tudása szerint, pontosan közölni. 
Amennyiben az Adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az Adatközlő kötelessége az Érintett hozzájárulásának beszerzése. 6.4.
Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozók, közös Adatkezelő, vagy más harmadik személyek felé továbbítja az adatokat, úgy ezekről az Adatkezelő külön „Adattovábbítási Nyilvántartást”  köteles vezetni. Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét. VII. Az Adatkezelő által végzett egyes adatkezelései: 

 1. Kapcsolattartási adatkezelés, telefonon, emailban történő kapcsolatfelvétel  
  1. A kezelt személyes adatok köre:   név, email cím, telefonszám, valamint az érintett által az emailban megadott személyes adatok  
  2. Adatkezelés célja: Érdeklődőkel való kapcsolattartás, tájékoztatás szolgáltatásokról 
  3. Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett önkéntes hozzájárulása
a.) 2011. évi CXII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 5.§.(1) bek b.) „az adatkezelő törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult”
b.) az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”
Az Érintett hozzájárulásának visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző jogszerű adatkezelés meglétét.
  1. Adatkezelés időtartama: két hónap 
Adatkezelés módja: elektronikus formában (email)  

2. Szerződéskötés - Szolgáltatás igénybe vétele 
2.1. A kezelt személyes adatok köre:   
név, cím, telefonszám, email cím, adószám 
2.2. Adatkezelés célja: 
A szerződéses partner beazonosítása, szerződés megkötése, szerződésből eredő kötelezettség teljesítése, számlázási kötelezettség teljesítése, esetleges jogviták vagy igényérvényesítés esetén az adatok visszakereshetősége és igazolása.
2.3. Az adatkezelés jogalapja:
a) Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) b) pontja, mely szerint "az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; ".
b) A szerződés teljesítését követően az adatkezelés jogszabályi alapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (f) pontja, mely szerint: „az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges”
c) 2011. évi CXII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 5.§. (1) a.) pontja, mely szerint „azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat esetén - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli”

2.4. Adatkezelés időtartama: 
Adatkezelő a fentiekben megjelölt adatokat az szerződés teljesítésétől, vagy a teljesítés meghiúsulásától számított 5 év + 1 év időtartamig (a szerződésből eredő követelések elévülési idejéig) tárolja.
2.5. Adatkezelő az Érintett adatait harmadik személynek az alábbi esetekben adja át:
a) jogszabályi kötelezettség alapján a NAV-nak.
b) Az adattovábbítás az Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges  - az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pont)
c) 2011. évi CXII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 5.§.(1) bek a.) „azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat esetén - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli” 

3. Számlázás  
3.1. A kezelt személyes adatok köre:   
A 2007. évi CXXVII. törvényben és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében számlát állít ki, melyben az alábbi személyes adatokat tünteti fel: név, cím, adószám vagy adóazonosító. 
3.2. Adatkezelés célja: 
A 2007. évi CXXVII. törvényben és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése.
3.3. Az adatkezelés jogalapja:
a.) Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pontja, mely szerint: „az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges"
b.) 2011. évi CXII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 5.§.(1) bek a.) „azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat esetén - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli” 
3.4. Adatkezelés időtartama: 
8 év.
A számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 
"A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni"
3.5. Adatkezelés módja: papír alapon és elektronikus formában
3.6. Adatkezelő az Érintett adatait harmadik személynek az alábbi esetekben adja át:
a.) jogszabályi kötelezettség alapján a NAV-nak.
b.) Az adattovábbítás az Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pont)
c.) 2011. évi CXII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 5.§.(1) bek a.) „azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat esetén - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli” 
d.) A szerződéses kötelezettség teljesítése és a számlázás körében az Adatkezelő az  Érintett által a szerződéskötés körében megadott személyes adatait továbbítja könyvelő részére, 

4. http://elozoeletek.blogspot.com online felület adatkezelése

Az online felületen személyes adatok kizárólag a látogató által a „megjegyzés írása” rovatban adhatóak meg.   
A kezelt adatok köre: Az érintett által a megjegyzésben megadott valamennyi személyes adat, valamint email címe. 
Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: vélemény nyilvánítás
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 
Az adatkezelő nem tartja nyilván a megadott adatokat, azok kizárólag a blog oldal online felületén láthatóak. 
Az adatfeldolgozás jogalapja: 
 A felhasználó saját döntése szerint adja meg adatait, és a „közzététel” gombra kattintással az érintett a megadott adatainak az online felületen történő közzétételéhez hozzájárul. 
A jogalap a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) b.) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.


5. https://www.facebook.com/utmutatoaleleknek1/ facebook oldal adatkezelése
A facebook adatvédelmi szabályzata innen érhető el: https://www.facebook.com/privacy/explanation

A kezelt személyes adatok köre:
Facebook közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe, név, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés célja: 
Az Érintett tájékoztatása az Adatkezelő tevékenységéről
A közösségi oldalakon, http://elozoeletek.blogspot.com oldal egyes tartalmi elemeinek, vagy magának az oldalnak a megosztása
Az adatkezelés jogalapja:
a.) 2011. évi CXII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 5.§.(1) bek b.) „az adatkezelő törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult”
b.) az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”

Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a közösségi oldalon tájékozódhat. Az adatkezelés a közösségi oldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
A facebook adatvédelmi szabályzata innen érhető el: 
Adatkezelő a Facebook oldalon jelen adatkezelési tájékoztatót a  http://elozoeletek.blogspot.com oldalán teszi közzé 
Adatkezelő a Facebook oldalán az oldal adminisztrátorként megtenni köteles tájékoztatót az alábbi elérhetőségen teszi közzé: 
https://www.facebook.com/utmutatoaleleknek

Adatkezelő a fenti linken, azaz a Facebook üzleti oldal névjegy/impresszum menüpontban tájékoztat arról, hogy a Facebook olyan egyedi azonosítóval ellátott cookie-kat használ, melyek alapján a Facebook oldaladminisztrátor hozzájut bizonyos látogatói adatokhoz (pl. demográfiai adatokhoz) és ezekből a Facebook felületén statisztikákat, elemzéseket tud készíteni. A látogató a böngészőben tudja törölni ezeket a cookie-kat. A látogató kérheti az oldaladminisztrátort, hogy jelezze a Facebook felé, ha elemzési adatai kapcsán hozzáférést, helyesbítést, adathordozást, törlést és/vagy elemzési adataik kezelésével szemben tiltakozni vagy korlátozást kíván alkalmazni.
Adatkezelő a Facebook felhasználó érintett tiltakozását vagy korlátozásra irányuló kérését – a Facebook oldal adminisztrátoraként – közvetlenül továbbítja a Facebook részére. A továbbítás tényét az Adatkezelő köteles igazolni az Érintett részére. 
Az adatkezelés időtartama: két hónap   


 1. Egyéb adatkezelések 
Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást. A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. 
Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


VII. Személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
7.1. Az adatok kezelése
Az adatokhoz kizárólag Adatkezelő fér hozzá, kizárólag az Adatkezelő kezeli azokat, és azokat kizárólag a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott módon és célra használja fel.
Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, adatfeldolgozóinál, valamint szerverén találhatók meg.
Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
 • a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

7.2.
Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi
 1. a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét
 3. a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
Adatkezelő és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.


IX.  Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

9.1.
A tájékoztatáshoz való jog: 
Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott elérhetőségein. 
Az Érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. 

9.2.
A hozzáféréshez való jog:  
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
Az Érintett megkeresésére Adatkezelő tájékoztatást nyújt arról, hogy folyamatban van-e rá vonatkozó adatkezelés a következők tekintetében:
 - a rá vonatkozó személyes adatok
 - az adatkezelés céljai; 
 - az érintett személyes adatok kategóriái; 
 - azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják; 
 - az adatok tárolásának időtartama; 
 - a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog; 
 - a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga; 
 - a kezelt adatok forrása; 
 - profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának részletei, gyakorlati hatásai; 
 - a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása. 
Az Érintett adatigénylése esetén Adatkezelő köteles kiadni a kérelemnek megfelelő, általa kezelt adatok egy másolati példányát. Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap. 


9.3.
Helyesbítéshez való jog: 
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

9.4.
Törléshez való jog: 
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje az alábbi meghatározott feltételek esetén: 
 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
 • személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség- ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

9.5.
Az adatkezelés korlátozásához való jog: 
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 
  • Az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
  • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
  • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
  • Az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

9.6.
Adathordozáshoz való jog: 
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

9.7.
Tiltakozás joga
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. 
Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 
Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

9.8.
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: 
Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 
Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: 
 • Az Érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; 
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy 
 • az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 

9.9.
Visszavonás joga: 
Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.


X. Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről. 
Az Érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket valamint ismertetni kell az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi inciensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 

Az Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: 
 • az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 
 • az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 
 • Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását. 

Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

XI. Eljárási szabályok

11.1.
Amennyiben az Adatkezelőhöz a GDPR 15-22. cikke szerinti valamely kérelem érkezik be, úgy adatkezelő a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről. 

11.2.
Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő írásban értesíti az érintettet, a meghosszabbítás megfelelő indoklásával együtt. 

11.3.
Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve, ha: 
a. az érintett ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást/intézkedést; 
b. a kérelem egyértelműen megalapozatlan; 
c. a kérelem túlzó. 

11.4.
A 13.3. pont szerinti esetekben Adatkezelő jogosult: 
a. a kérelmet megtagadni; 
b. a kérelem teljesítését az azzal összefüggő, ésszerű díj megfizetéséhez kötni.

11.5.
Amennyiben a kérelmező papíralapon, vagy elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) kéri az adatok átadását, úgy Adatkezelő az érintett adatok egy másolati példányát ingyenesen átadja a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene). Minden további igényelt példányért 500,- Ft adminisztrációs díjat kér oldalanként/CD-DVD-nként. 

11.6.
Adatkezelő az általa kivitelezett helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesíti mindazon személyeket, akikkel az érintett adatokat korábban közölték, kivéve, ha a tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. 

11.7.
Amennyiben az érintett kéri, Adatkezelő tájékoztatást ad, hogy adatai mely személyek felé került továbbításra. 

11.8.
Adatkezelő a kérelemre adandó válaszát elektronikus formában teszi meg, kivéve, ha: 
 1. az érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas többletkiadást az Adatkezelőnek; 
 2. az Adatkezelő nem ismeri az érintett elektronikus elérhetőségét. 

11.9.
Tiltakozási jog gyakorlása: 
Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Amennyiben a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát Adatkezelő megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.


XII. Jogorvoslat

Amennyiben kifogása, problémája merül fel Adatkezelésével kapcsolatosan, kérjük 
keressen minket az alábbi elérhetőségen: 

Elijah Betéti Társaság 
székhelye: 8000 Székesfehérvár
képviselő:  Guzsik - Mohácsi Viktória 
emali cím:      aloeviki@gmail.com

Kártérítés és sérelemdíj
Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől kártérítésre jogosult. 
Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. 


Bírósághoz fordulás joga: 
Amennyiben az érintett álláspontja szerint jogait az Adatkezelő megsértette , jogosult a Pp. szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

Adatvédelmi hatósági eljárás
Esetleges panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon: 06-1/391-1400; fax: 06-1/391-1410

Hatósági együttműködés 
Az Adatkezelő, amennyiben hivatalos megkeresést kap az arra jogosult hatóságoktól, úgy kötelező jelleggel átadja a meghatározott személyes adatokat. 
Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat ad át, amelyek feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez. 

Jelen Tájékoztató tájékoztatásul szolgál az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának bemutatására azzal, hogy Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására.

Adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelési kötelezettségeit a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásának napjától jelen szabályzatban foglaltak szerint teljesíti. 

Adatkezelő az Érintetteket a módosításról tájékoztatja, a módosított Adatvédelmi tájékoztatót honlapján közzéteszi.   Kelt: Székesfehérvár, 2020. május 21.